e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

Ustavni sud je ustanovljen kao najviši ustavni organ u Crnoj Gori

U nadležnost suda spada zaštita supremacije Ustava, odnosno ustavno-pravnog poretka i ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima

Nadležnost

Utvrđena nadležnost Ustavnog suda Crne Gore čini da on ima izuzetno značajnu ulogu u procesima izgradnje Crne Gore kao nezavisne, demokratske, ekološke i države socijalne pravde.Nadležnost Ustavnog suda je u cjelini ustavna materija, što znači da je propisana samim Ustavom, a ne aktima niže pravne snage. U okviru svoje nadležnosti, Ustavni sud rješava sve oblike “narušavanja” Ustava, a među njima se nalaze i ustavnopravni sporovi koji nijesu tipični “ustavni sporovi” >>>

Organizacija

Zakonom o Ustavnom sudu, propisano je da Sud obrazuje Službu i da radom Službe rukovodi i za njen rad odgovara generalni sekretar, koga postavlja i razrješava Sud i da stručne poslove iz nadležnosti Ustavnog suda obavljaju ustavno-sudski savjetnici koje postavlja Ustavni sud. Organizacija, poslovi i način rada Službe uređuju se aktom Ustavnog suda >>>

Izbor odluka

Sastav Ustavnog suda i biografije sudija

Ustavni sud ima sedam sudija koje bira Skupština Crne Gore 2/3 većinom. Sudija Ustavnog suda bira se na period od 12 godina. Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od 3 godine. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore je g-đa Desanka Lopičić.

IZBOR

Sudija Ustavnog suda bira se na vrijeme od 12 godina.

Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnog stručnjaka, sa najmanje petnaest godina rada u struci.

MANDAT

Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija Ustavnog suda na vrijeme od tri godine.

NESPOJIVOST FUNKCIJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

PRESTANAK FUNKCIJE

Sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran, ako to sam zatraži, a ispuni uslove za starosnu penziju i ako je osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora.

RAZRJEŠENJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda razrješava se dužnosti ako je osudjen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.

Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje utvrdjuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu.

SUSPENZIJA

Ustavni sud može odlučiti da predsjednik ili sudija Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak ne vrši dužnost dok taj postupak traje.

>>>

24.11.2016


 

Otvaranje zajedničkog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije


Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, Desanka Lopičić prisustvovala je svečanom otvaranju zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope održanom u Podgorici, 24. novembra 2016. godine.

Projekat ima za cilj da podrži organe vlasti u Crnoj Gori u implementaciji ključnih preporuka relevantnih nadležnih i savjetodavnih organa Savjeta Evrope, koji su od značaja za proces proširenja Evropske unije, u oblastima kao što su : osiguranje pravde, borba protiv ekonomskog kriminala kao i zabrana diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa.

U uvodnom obraćanju predsjednica Lopićić je istakla da Ustavni sud pruža zaštitu ljudskih prava u unutrašnjem pravnom poretku Crne Gore na najvišem nivou (u posljednoj instanci). Pri tome, slično kao i u slučaju zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom, ustavnosudska zaštita prava supsidijarne je prirode jer se može zatražiti samo ako je prethodno iscrpljen dopušteni, pravni put u unutarašnjem pravnom poretku.

Projekat podrške Evropske unije i Savjeta Evrope, kroz planiranu edukaciju, studijske posjete, i angažovanje eksperata, obezbijediće efikasniju primjenu evropskih standarda u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Svečanom otvaranju projekta prisustvovali su: Nj.E Aivo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Pilar Morales Fernandez- Shaw, šefica Programskog odsjeka, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac Crne Gore, Predrag Bošković, ministar prosvete Crne Gore, Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije, kao i brojni drugi gosti iz Crne Gore i inostranstva.

Više vijesti >>>