e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

Ustavni sud je ustanovljen kao najviši ustavni organ u Crnoj Gori

U nadležnost suda spada zaštita supremacije Ustava, odnosno ustavno-pravnog poretka i ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima

Nadležnost

Utvrđena nadležnost Ustavnog suda Crne Gore čini da on ima izuzetno značajnu ulogu u procesima izgradnje Crne Gore kao nezavisne, demokratske, ekološke i države socijalne pravde.Nadležnost Ustavnog suda je u cjelini ustavna materija, što znači da je propisana samim Ustavom, a ne aktima niže pravne snage. U okviru svoje nadležnosti, Ustavni sud rješava sve oblike “narušavanja” Ustava, a među njima se nalaze i ustavnopravni sporovi koji nijesu tipični “ustavni sporovi” >>>

Organizacija

Zakonom o Ustavnom sudu, propisano je da Sud obrazuje Službu i da radom Službe rukovodi i za njen rad odgovara generalni sekretar, koga postavlja i razrješava Sud i da stručne poslove iz nadležnosti Ustavnog suda obavljaju ustavno-sudski savjetnici koje postavlja Ustavni sud. Organizacija, poslovi i način rada Službe uređuju se aktom Ustavnog suda >>>

Izbor odluka

Sastav Ustavnog suda i biografije sudija

Ustavni sud ima sedam sudija koje bira Skupština Crne Gore 2/3 većinom. Sudija Ustavnog suda bira se na period od 12 godina. Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od 3 godine. Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore je dr Dragoljub Drašković.

IZBOR

Sudija Ustavnog suda bira se na vrijeme od 12 godina.

Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnog stručnjaka, sa najmanje petnaest godina rada u struci.

MANDAT

Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija Ustavnog suda na vrijeme od tri godine.

NESPOJIVOST FUNKCIJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

PRESTANAK FUNKCIJE

Sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran, ako to sam zatraži, a ispuni uslove za starosnu penziju i ako je osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora.

RAZRJEŠENJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda razrješava se dužnosti ako je osudjen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.

Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje utvrdjuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu.

SUSPENZIJA

Ustavni sud može odlučiti da predsjednik ili sudija Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak ne vrši dužnost dok taj postupak traje.

>>>

08.12.2017


Obuka o primjeni Evropske konvencije na nacionalnom nivou

Programska kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala je Obuku o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou sa akcentom na pravo na djelotvornu istragu i pravo na slobodu i bezbjednost u okviru člana 5 Evropske konvencije, koja je održana  8. decembra 2017. godine u Hotelu Hilton u Podgorici.  

Obuci su prisustvovale sudije i savjetnici Ustavnog suda Crne Gore, sudije i predsjednici redovnih sudija, predstavnici Osnovnog državnog tužilaštva, Uprave policije i Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Pored predsjednika Ustavnog suda dr Dragoljuba Draškovića, u uvodnom dijelu obuke govorili su i: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, g-đa Vesna Medenica, Vrhovni državni tužilac, g-din Ivica Stanković, šef Odjeljenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Hermann Spitz i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, g-đa Angela Longo.  

Na obuci su predavale sudije Evropskog suda za ljudska prava: prof.dr Nebojša Vučinić i prof.dr Ksenija Turković .

Više vijesti >>>